Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Ἡ ἀρετή τῆς μετανοίας δέν ἔχει τέλος (Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης)

elder ephraim 2

Το να πέσωμεν και να τραυματισθώμεν, τούτο έξεστι τοις ανθρώποις, εφ’ όσον και αν μία ημέρα εστίν η ζωή του ανθρώπου επί της γης, έγκειται η διάνοια αυτού επί τα πονηρά εκ γεννήσεως αυτού, αλλά το να πέσωμεν και να μείνωμεν εν τω πτώματι, τούτο ουχί ανθρώπινον.
Η μετάνοια αναδημιουργεί τον άνθρωπον, αύτη εδόθη, ίνα θεραπεύη την ψυχήν μετά το βάπτισμα, και εάν αύτη έλειπεν, σπανίως θα εσώζετο άνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου